Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Fundusze zewnętrzne

 Ponad 800 tysięcy dla Gminy Kotuń.

Email Drukuj PDF

Gmina Kotuń jako jedna z 14 gmin w Województwie Mazowieckim otrzymała dofinansowanie do inwestycji jaką realizowała w pt. "Rozbudowa systemu dostarczania wody w gminie Kotuń" w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/4.1/1/2014

Całkowita wartość projektu to 2 033 171,32 zł

Koszty kwalifikowane 1 677 893,09

Wnioskowa kwota z EFRR  838 946,55 zł (50 % dofinansowania )

 

Więcej…
 

Informacja o projekcie pt." Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń"

Email Drukuj PDF

INFORMACJA

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie pn.: ”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w formie dotacji, w kwocie 90.254,00 zł”.

 

 

 

Kotuń dn. 17.11.2014 r. Wójt Gminy

/-/ Sławomir Adamiak

Więcej…
 

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

Email Drukuj PDF

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” "współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

 

 

STRONA PROJEKTU

Więcej…
 

Dofinansowanie inwestycji z WFOŚiGW pt. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kotuń

Email Drukuj PDF

INFORMACJA

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie pn.:


”Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie  Gminy Kotuń” dofinansowano przez

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w

formie  pożyczki, w kwocie 484 000,00 zł”.

 

Kotuń dn. 06.06.2014 r.

Wójt Gminy

/-/ Sławomir Adamiak

Więcej…
 

Informacja o formie dopfinasowania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kotuń

Email Drukuj PDF

Gmina Kotuń informuje:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kotuń jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 537.756,00zł


 

 

GMINA KOTUŃ zrealizowała projekt pn: „Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu-Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

Email Drukuj PDF

Kotuń 10.04.2013


GMINA KOTUŃ

 

zrealizowała projekt pn:

„Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu-Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Priorytet III: Regionalny system transportowy

Działanie 3.1: Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 1 816 206,06zł

Poziom dofinansowania z Unii Europejskie: 1 459 826,68zł

Okres realizacji: lata 2009-2011

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy poprzez modernizację dróg oraz budowę drogi wraz z chodnikiem dla pieszych
i zwiększenie tym samym ich przepustowości oraz bezpieczeństwa podróżowania.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Więcej…
 

Projekty zewnętrzne realizowane w Gminie Kotuń

Email Drukuj PDF

Więcej…
 

Projekty Unii Europejskiej realizowane w Gminie Kotuń

Email Drukuj PDF

 

Więcej…
 

My się zmian nie boimy - projekt w partnerstiwe z Fundacja Rozwoju Demokracji Loklanej

Email Drukuj PDF

My się zmian nie boimy

Okres realizacji: 3 września 2012 – 31 sierpnia 2014

Od września 2012 roku, na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt pn. „My się zmian nie boimy”.
Projekt realizowany jest w Partnerstwie, którego liderem jest Fundacja, a działania projektowe są skierowane do pracowników 6 urzędów partnerskich z województwa mazowieckiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

link do strony projektu

W skład Partnerstwa wchodzą:


 • Gmina Kotuń

 • Gmina Cegłów
 • Gmina Jakubów
 • Gmina Miastków Kościelny
 • Miasto Żelechów
 • Gmina Paprotnia
Cel projektu:

 

Celem projektu jest poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez 6 partnerskich jednostek samorządu terytorialnego na podstawie wyników samooceny CAF.

Działania:

 

Realizacja projektu wynika z inicjatywy partnerskich gmin, które chciałyby dopasować funkcjonowanie swoich urzędów do europejskiego standardu oraz koncepcji good governance. Na przestrzeni dwuletnich działań projektowych zostanie zrealizowanych:

 • 20 tematów szkoleniowych (w porządku alfabetycznym): BIP, udzielanie informacji, Dostęp do informacji publicznej, ePUAP, Ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych, Instrukcja kancelaryjna, Interpretacja kryteriów i standardów oceny, przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy oceniającej, Jak tworzyć i zarządzać zespołami zadaniowymi, Komunikacja wewnętrzna, KPA, Ochrona danych osobowych, Ochrona środowiska – decyzje środowiskowe, Prawo pracy w JST, Tworzenia i aktualizacja opisu stanowisk, badanie potrzeb szkoleniowych, tworzenie rocznych planów szkoleń, Tworzenie prawa miejscowego, USC – ewidencja ludności, Ustawa o samorządzie gminnym, Warsztaty Wieloletnia prognoza finansowa (WPF), Zagospodarowanie przestrzenne, Zarządzanie kadrą, Zmiany w prawie budowlanym; łącznie dla partnerskich urzędów zostaną zrealizowane 44 szkolenia (75 dni szkoleniowych) dla około 588 pracowników/pracowniczek 6 JST
 • Doradztwo z 10 tematów: opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych, uruchomienie 2 nowych usług świadczonych za pomocą platformy ePUAP, uruchomienie punktów potwierdzenia profilu zaufanego, poprawa komunikacji wewnętrznej w urzędzie oraz zewnętrznej poprzez wdrożenie jednolitej identyfikacji wizualnej urzędu, ponowne wdrożenie wspólnej metody samooceny CAF, wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr urzędów, poprawa gospodarowania zasobami poprzez usprawnienie systemu ewidencjonowania majątku trwałego i zasobów komunalnych, poprawa skuteczności ocen okresowych pracowników, wprowadzenie monitoringu stanowionego prawa oraz wydawanych decyzji administracyjnych, przygotowanie/aktualizacja strategii rozwoju gminy; łącznie dla 6 partnerskich urzędów przewidziano około 1360 godzin doradztwa.
 • Kursy: Zajęcia komputerowe ECDL, w których weźmie udział 43 pracowników/pracowniczek 6 partnerskich JST
 • Studia podyplomowe (w porządku alfabetycznym): Administracja, Informatyka ekonomiczna, Menedżer samorządu terytorialnego, Ochrona środowiska, Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki, Prawo samorządowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, z których skorzysta 22 pracowników/pracowniczek 6 partnerskich urzędów


Realizacja projektu będzie miała duży wpływ na środowiska lokalne partnerskich gmin, które dzięki wdrożeniu określonych rozwiązań i powiązanymi z nimi szkoleniami dla pracowników, będą efektywniej świadczyć usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw.

 

Kierownik Projektu:
Agnieszka Jędrych – tel. (22) 351 93 16

Projekt „My się zmian nie boimy” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr konkursu: 1/POKL/5.2.1/2011
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-024/12-00
Budżet: 1 595 012,33 PLN

link do strony projektu 

Komisja Europejska wsparła organizację przez Gminę Kotuń Międzynarodowego Forum Wymiany Międzypokoleniowej.

Email Drukuj PDF


Międzynarodowe Forum

Wymiany Międzypokoleniowej

KOTUŃ 12-13 X 2012

Gmina Kotuń w partnerstwie z Gminą Oberkreamer, pięcioma szkołami oraz dwoma stowarzyszeniami otrzymała z Komisji Europejskiej  w ramach Programu Europa Dla Obywateli Działanie Programu 1: 1.1 Spotkanie mieszkańców miast "Spotkania obywatelskie", dofinansowanie organizacji w Kotuniu w październiku br Międzynarodowego Forum Wymiany Międzypokoleniowej.

W dniu 25 lipca 2012 r. Agencja Wykonawcza przyjęła listę wybranych projektów.

Na 102 projekty -  Polska otrzymała dofinansowanie do 9 projektów z czego Gmina Kotuń zajęła 24 pozycję.

With the support of the Europe for Citizens programme of the European Union


More information - soon :)

Więcej…
 

Gmina Kotuń : Wygrane 3 projekty z Unii Europejskiej dla szkół podstawowych

Email Drukuj PDF

Gmina Kotuń wygrała 3 projekty dofinansowywane z Unii Europejskiej, Kapitał Ludzki

Zgodnie z uchwałą nr 1551/179/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lipca br. Gmina Kotuń zakwalifikowała się  do udziału w projekcie systemowym "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".

Na 6 złożonych wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie do 3 projektów dla następujących szkół

 • Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta w Kotuniu
 • Szkoła Podstawowa im. Januarego Suchodolskiego w Bojmiu
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Cisiu-Zagrudziu
Więcej…
 

W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Zadania projektu

Email Drukuj PDF

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

Więcej…
 

W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Grupy docelowe

Email Drukuj PDF

Grupy docelowe

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

Więcej…
 

W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Cele projektu

Email Drukuj PDF

CELE PROJEKTU

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

Więcej…
 

W Gminie Kotuń najważniejszy jest START - Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Email Drukuj PDF

Uzasadnienie potrzeby realizacji projekt.

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.

Więcej…
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „W Gminie Kotuń najważniejszy jest START”

Email Drukuj PDF

 

Projekt „W Gminie Kotuń najważniejszy jest START” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

W Gminie Kotuń najważniejszy jest START”

UDA-POKL.09.01.02-14-296/11-00

Więcej…
 

2012: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Email Drukuj PDF

 

Rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Będzie to okazja do tego, by uświadomić sobie, że w Europie żyjemy dziś dłużej i że cieszymy się dobrym zdrowiem dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, oraz bliżej przyjrzeć się możliwościom, jakie z tego wynikają.

Dla pokolenia wyżu demograficznego i pokoleń wkraczających w wiek dojrzały aktywne starzenie się oznacza:

 • możliwość przedłużenia aktywności zawodowej i dzielenia się swoim doświadczeniem,
 • przedłużenie aktywnego udziału w życiu społecznym,
 • więcej czasu na to, by cieszyć się dobrym zdrowiem i realizować swoje marzenia.

Niezwykle istotne jest również utrzymanie solidarności międzypokoleniowej w społeczeństwach, w których liczba osób starszych szybko wzrasta.

 

Więcej…
 

Projekty UE w Gminie Kotuń

Email Drukuj PDF

 

GMINA KOTUŃ

realizuje projekt pn:

Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji. Całkowita wartość projektu: 4 234 970,73zł, Poziom dofinansowania z Unii Europejskie: 3 598 808,31zł. Okres realizacji: lata 2010-2013

Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 


 

Inwestycje w Gminie Kotuń dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Email Drukuj PDF

Inwestycje w Gminie Kotuń dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Budowę przepompowni wody w Broszkowie oraz zbiornika retencyjno-wyrównawczego w Kotuniu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl


Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Kotuń dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

www.wfosigw.pl

 

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Email Drukuj PDF

 

wynik przeprowadzonego zapytania cenowego na: „Usługi nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. :Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu - Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

Email Drukuj PDF

Kotuń, dnia 24.09.2009

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kotuń ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na:

Usługi nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. :Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu - Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

do realizacji wybrano ofertę firmy:

 

OLDUS CARS

ul. Starzyńskiego 12/20

03-458 Warszawa

za cenę brutto: 15 166

Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans cenowy wykonania zamówienia.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Jan Kuć

 

 

wynik przeprowadzonego zapytania cenowego na: „Usługi nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. :Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu - Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

Email Drukuj PDF

Kotuń, dnia 24.09.2009

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kotuń ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na:

Usługi nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. :Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu - Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

do realizacji wybrano ofertę firmy:

 

OLDUS CARS

ul. Starzyńskiego 12/20

03-458 Warszawa

za cenę brutto: 15 166

Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans cenowy wykonania zamówienia.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Jan Kuć

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Email Drukuj PDF

Więcej…
 Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109